අගුලාන සයුරුපුර නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘතිය

මොරටුව නාගරික, පාරිසරික හා මානව ජනාවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක මොරටුව අඟුුලාන මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය, මොරටුව අඟුුලාන මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයේ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් හා වරින් වර සිදුවන මුහුදු ඛාදනයන්ගෙන් පීඩාවට පත් වන, ස්ථිර නිවසක් නොමැතිව, අඩු පහසුකම් යටතේ ජීවත්වන ප්‍රජාව හා නාගරික කලාපයේ ජිවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව සඳහා ස්ථිර නිවාස විසඳූම් ලබා දීමේ හා ඔවුන්ගේ ජිවන තත්ත්වය උසස් කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘතියකි. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය වෙරළ සංරක්ෂණයට ද සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දේ.
නිවාස ඒකක 288 කින්, මහල් 9 කින් ( G + 8) සමන්විත මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවසක විශාලත්වය (පොදු ප්‍රදේශය ද සහිතව ) ව.අ. 656.00 කි.
නිවාස ව්‍යාපාතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2014 නොවැම්බර් මස අවසන් වූ අතර 2015 ජනවාරි මස සිට ප්‍රතිලාභීන් නැවත පදිංචිකරවීම සිදු කරන ලදී.

නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම

ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේදී, අඟුලාන උතුර සහ අඟුලාන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ තුළ පිහිටි ඉතාමත් අවදානම් වෙරළ කලාපය ලෙස වෙන් කර ඇති පළමු මීටර් 15 තුළ ජීවත්වන ප්‍රජාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ලදී.

ඒ අනුව නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒකාබද්ධව සිදුකළ සමීක්ෂණයට අනුව, අඟුලාන උතුර සහ අඟුලාන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ තුළ වෙරළ ඛාදනයට ලක්වන පළමු සහ දෙවන තීරය තුළ පිහිටි නිවාසවල ජීවත් වන පවුල් හඳුනා ගැනිණි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණය හරහා හඳුනාගත් ප්‍රතිලෘභීන් මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් තහවුරු කරගැනීමෙන් අනතුරුව තෝරා ගැනීම සිදු විය.

නිවාස ඒකක/ප‍්‍රතිලාභීන් ගණන 288
මුඵ ව්‍යාපෘති පිරිවැය 1269.0
ඉලක්ක ප‍්‍රජාව සුනාමි සහ මුහුදු ඛාදනයෙන් පීඩා විඳින ප‍්‍රජාව හා නාගරික අඩු ආදායම්ලාභී ප‍්‍රජාව
මහල් ගණන  G+8
නිවාසයක විශාලත්වය
(පොදු ප‍්‍රදේශය ද සහිතව)
ව.අ. 656
ඉදිකිරිම ශ‍්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය  ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව
en_USEnglish