හලාවත නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ශ්‍රී ලංකා ජනරජය මඟින් අරමුදල් සපයනු ලැබූ හලාවත නිවාස ව්‍යාපෘතිය මඟින් හලාවත නගර මාධ්‍යයේ ජිවත් වන අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව සඳහා නිවාස පහසුකම් ලබා දේ. මෙම ඉඩම පර්චස් 80ක් ප්‍රමාණයක් වන අතර හලාවත -කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාර හා බස් නැවතුම්පොළ සමඟ බද්ධව ඇත. දීර්ඝ කාලයක් තුළ ප්‍රජාව ජිවත් වූ මෙම අනතුරුදැයි ප්‍රදේශයේ හිමිකාරත්වය තිබුණේ හලාවත නගර සභාවටය. අඩු ඉඩ පහසුකම්, අවම හිරු එළිය සහ වාතාශ්‍රය මෙම නිවාස ඒකක සතු වූ පොදු ලක්ෂයන් විය. තව දුරටත්, වැසි සහිත කාලවලදී මොවුන් ගංවතුර සහ විවධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට මුහුණ දෙනු ලැබිය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් නරියගොඩැල්ල මෛක්කුලම ගම්මානයේ ප්‍රජාව සඳහා ප්‍රමිතිගත නිවාස ලබා දී ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම 2013 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර රු.මිලි 60.540 ක පිරිවැයක් සහිතව නිවාස 60ක් ඉදි කරන ලදී. ව්‍යාපෘති භුමිය ප්‍රමාණයෙන් අක්කර 05කට ආසන්න වන එය ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමට අයිති ඉඩමකි.

 හලාවත නිවාස ව්‍යාපෘතිය මඟින් තෝරා ගත් ජනාවාසවල ප්‍රජාව සඳහා ස්ථිර නිවසක් ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය උසස් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර භෞතික, පාරිසරික සහ සමාජ ආර්ථිකමය සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුළත් නාගරික ජනාවාසයන් වැඩි දියුණු කිරීමේ සංකලිත වැඩසටහන හරහා අනතුරුදායි තත්ත්වයන් අවම කරමින් නාගරික කලාපය තුළ නිදහස්  වන ඉඩම ප්‍රතිසංවර්ධනය සඳහා යොදා ගනී. ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය හා බැඳුණු ප්‍රජාවගේ සමාජීය, ආර්ථික හා ජාතිකමය අභිලාෂයන් සපුරා දීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු පෙළ ගැසී තිබේ.

නව නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප්‍රවේශය යටතේ සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ හා නගර සභාවේ සහාය යටතේ සිදු කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. කෙසේ වුව ද , අවම ප්‍රතිලාභින් ප්‍රමාණයකගේ සහ මහ නගර සභාවේ සහය අවම වීම හේතු කොටගෙන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හරහා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පමණක් මෙම නිවාස ඉදිකිරිම සිදු විය. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් අවශ්‍ය උපකරණ, මුල්‍යමය සහ තාක්ෂණික පහසුකම් ලබා දීම මඟින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් නිවාස ඉදි කිරීම සිදු කරන ලදී. ප්‍රතිලාභීන් වෙත පර්චස් 6.5 ක ඉඩමක් ලබා දෙන ලදී. එමෙන්ම නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයීමේ වගකීම ද දරනු ලැබිය. මෙහි එක් නිවාස ඒකකයක් වර්ගඅඩි 550කින් සමන්විත වන අතර එහි නිදන කාමර 2ක්, විසිත්ත කාමරයක්, නාන කාමරයක්, වැසිකිලියක් සහ වැරන්ඩා 2ක් සහිතය. මෙම එක් නිවාස ඒකකයක් රු. 900,000/- කි. ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම මහ නගර සභාව හා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය එකාබද්ධව සිදු කරන ලදී. මෙහිදී වැය වන පිරිවැය වසර 20 ක කාලයක් තුළ 3.72% ක පොලි අනුපාතයක් යටතේ නැවත ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් අය කර ගැනේ.

නිවාස එකක ගණන 57
මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.මිලි) 60.54
ප්‍රතිලාභීන් හලාවත මහ නගර සභාවේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධව සේවයේ නියුතු කම්කරුවන්
ව්‍යාපෘතිය පිහිටි ස්ථානය “නරියගොඩැල්ල” ඉඩම (හලාවත නගරයට කිලෝ මීටර් 1ක දුරින්)
ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම 2013 ජුලි
නිවාස ඉදිකිරීම් අවසානය 2014 දෙසැම්බර්
නිවාස ඒකකයක ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 640
වර්තමාන තත්ත්වය

  • ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන් නැවත පදිංචි කර ඇත.
  • ශේෂ වී ඇති රු.මිලි 10.706 ක් උපයෝගී කර ගනිමින් ඉදිකිරීම් භූමියට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයීම සිදු කර ඇත. (වර්ෂ 2015 අවසානයේදී අමාත්‍යාංශය මඟින් හුවමාරු කර දී ඇත.)
  • පශ්චාත් සමාජ සජීවිකරණ වැඩසටහන ක්‍රියත්මක කර ඇත.
  • ප්‍රතිලාභීන් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට නියමිතය.

en_USEnglish