පූර්ව උපදෙස් රැස්වීම පිලිබව දැන්වීමයි !

වැලිසර නිවාස ව්‍යාපෘතිය සදහා කැදවනු ලැබූ ලංසු ආරාධනය පිලිබදව 2021.05.12 දින පුවත්පත් දැන්වීම පරිදි පූර්ව උපදෙස් රැස්වීම (Pre-Bid Meeting)  2021.06.11 දින පෙ.ව.10.00ට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට කටයුතු කරණු ලැබේ.

සභාපති

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය

en_USEnglish