නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
URBAN SETTLEMENT DEVELOPMENT AUTHORITY
நகர்ப்புற குடியேற்ற வளர்ச்சி