நிலம் மற்றும் சொத்து மேலாண்மை பிரிவு

ஏ எல் ஹர்ஷ திலங்கரா
உதவி இயக்குனர் (நிலம் மற்றும் சொத்து மேலாண்மை)
0112-865215/27 071 6037427
களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலைப் பட்டம் (செப். 2020)
ருகுணா பல்கலைக்கழகத்தில் விவசாய அறிவியல் இளங்கலைப் பட்டம் (2009)

யு.எஸ்.டி.ஏ

நகர்ப்புற குடியேற்ற மேம்பாட்டு ஆணையம் (USDA), இது 2008 ஆம் ஆண்டின் பாராளுமன்றச் சட்டம் எண். 36 மூலம் 2008 இல் நிறுவப்பட்டது, இது நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும். நகர்ப்புற குடியேற்ற மேம்பாடு தொடர்பாக தேசிய கொள்கையை உருவாக்குதல் மற்றும் அத்தகைய கொள்கையை செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்தல், குறைவான குடியேற்றங்களில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை USDA நிறுவலின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட இரட்டை நோக்கங்களாகும்.

தொடர்பு கொள்ளவும்

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort