අඟුලාන පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතියේ නම

අඟුලාන පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය

ස්ථානය

ව්‍යපෘති පිරිවැය

භූමි ප්‍රමාණය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක සංඛ්‍යාව

No of Housing Units

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

කොන්ත්‍රාත්කරු

උපදේශක

Consultant

ආරම්භක දිනය

සම්පූර්ණ කළ දිනය

අඟුලාන, මොරටුව

රු. මිලියන.1,255.25

හෙක්ටයාර 0.7406

අඩු ජනාවාසවල ජීවත්වන ප්‍රජාව

288
BLOCK A – 24, BLOCK B – 66, BLOCK C – 45,
BLOCK D – 45, BLOCK E – 45, BLOCK F – 36,
BLOCK G – 27

656 වර්ග කි.මී. FT (විවෘත ප්‍රදේශය ඇතුළුව)

G + 8

G + 8 රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව (SEC)

01. රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ඉදිකිරීම් සංස්ථාව.
02. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව.

2012 ජූනි

නොවැම්බර් 2014

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort