අනුරාධපුර මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සහ මුල්‍යකරණය

Previous slide
Next slide

ව්‍යාපෘතියේ නම

අනුරාධපුර මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් ඉදිකිරීම් සහ මූල්‍යකරණය

ස්ථානය

ස්ථානය

ව්‍යාපෘති පිරිවැය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

අනුබද්ධ පහසුකම්

නිවාස ඒකක ගණන

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

ව්‍යාපෘති කාලසීමාව

භූමි ප්‍රමාණය

පළාත - උතුරු මැද පළාත
දිස්ත්‍රික්කය - අනුරාධපුර
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - නුවරගම්
පලාත - නැගෙනහිර
DSD GN අංශය - පියවර 1 කොටස 2

රු. මිලියන 6,554.12 (ආසන්න වශයෙන්)

මධ්‍යම ආදායම් ප්‍රජාව

බිම් මහල , 1 වන මහල සහ 2 වන මහල වෙන් කිරීම - තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොදු පහසුකම් දිවා සුරැකුම් , සුපර් මාර්කට් , කළමනාකරණ කාර්යාලය

එකතුව - 108

වර්ග අඩි 850 (නිදන කාමර 2 මහල් නිවාස)

බිම් මහල - 0 අංක G + 15

2025 - 2028

හෙක්ටයාර 0.2496

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort