ඉඩම් සහ දේපල කළමනාකරණ අංශය

ඒ .එල් .හර්ෂ දිලංකර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් සහ දේපල කළමනාකරණය)
0112-865215/27 071 6037427
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති (සැප්. 2020)
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යාවේදී උපාධිය (2009)

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort