කඩුවෙල මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ මූල්‍යකරණය

Previous slide
Next slide

ව්‍යාපෘතියේ නම

කඩුවෙල මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ මූල්‍යකරණය

ස්ථානය

ව්‍යාපෘතිය පිරිවැය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

අනුබද්ධ පහසුකම්

Ancillary Facilities

Ancillary Facilities

Ancillary Facilities

නිවාස ඒකක ගණන

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

ව්‍යාපෘති කාලසීමාව

භූමි ප්‍රමාණය

පළාත - බස්නාහිර පළාත දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - කඩුවෙල GN කොට්ඨාසය - කඩුවෙල

රු. මිලියන. 4,141.29 (ආසන්න)

මධ්‍යම ආදායම් ප්‍රජාව

1. බිම් මහල වෙන් කිරීම - වාණිජ හා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
2. 2 සිට 3 දක්වා මහල වෙන් කිරීම - තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
3. ප්‍රජා ශාලාව
4. ජිම්නාසියම් පහසුකම
5. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත සුපිරි වෙළඳසැල
6. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සහිත ආරක්ෂක කාර්යාලය
7. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත කළමනාකරණ කාර්යාලය සහ ගිනි අණදෙන මධ්‍යස්ථානය
8. සෑම මහලකටම මුරකාමර කාමර සඳහා සියලු පහසුකම් සහිතව පළාත් පාලන මාර්ගෝපදේශයට අනුව වියළි හා තෙත් කසළ එකතු කිරීමේ පහසුකම්

108

වර්ග අඩි 850 (නිදන කාමර 2 මහල් නිවාසය)

G + 12

2024 - 2027

0.2757 Ha

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort