කැළනිය ගගරක්ෂිතය ජනාවාසයේ දරුවන්ද සම්බන්ධ කරගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන

දිනය : 2024.03.17
වේලාව: ප.ව.3.30-ප.ව.8.30
ස්ථානය :ගනේමුල්ල – උතුර
කාර්යය : කැළනිය ගගරක්ෂිතය ජනාවාසයේ දරුවන්ද සම්බන්ධ කරගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
සහභාගීත්ව: ළමුන් 51

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort