කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව සහ ළමා වැඩසටහන්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මඩිකලේවත්ත ජනාවාසයේ කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 7 දෙනෙකුගේ සහ ළමුන් 41 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් 2024.01.16 දින පැවති රැස්වීමකදී කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව සහ ළමා වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරන ලදී.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort