නීති අංශය

එච්.එස්.කේ.අගලවත්ත
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති)
0112-865215/29 071 6774901
ඒල්. ඒල් .බී අධිනීතිඥ, නොතාරිස් මහජනතාව සහ දිවුරුම් කොමසාරිස්