.

සමෘද්ධිමත් ප්‍රජාවන්ට සහාය වන්න! ආරක්ෂිත සහ දැරිය හැකි නිවාස සැපයීම සඳහා USDA හි මුලපිරීම සමඟ සම්බන්ධ වන්න. ඔබේ දායකත්වය පවුල් සවිබල ගන්වයි, ස්ථාවරත්වය පෝෂණය කරයි, සහ සැමට දීප්තිමත් අනාගතයක් ගොඩනඟයි.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort