ප්‍රජා සහභාගීත්ව වැඩසටහන

සක්‍රීය ප්‍රජා සහභාගීත්වය තුළින් (මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, සෞඛ්‍ය සහ පාරිසරික වැඩසටහන් හරහා) ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම සහතික කරන අතරම තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නාගරික ඌන ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort