ප්‍රසම්පාදන සහ අලෙවි අංශය

ආර් . ඩී . සුසන්ත ප්‍රනාන්දු
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන සහ අලෙවිකරණය)
0112-865215/17 770101997
APFASL හි සහකාර සාමාජික (A-1312), ව්‍යාපාර පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති (මූල්‍ය) කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය (2018), ATI හි HNDA, CASL හි සහතික කළ ව්‍යාපාර ගණකාධිකාරී (CBA-0473), AAT, අත්තිකාරම් සහතිකය (කොන්ත්‍රාත්තුව සහ ප්‍රසම්පාදන mgt.)-CIDA

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort