මාසික ළමා සමිතිය පැවැත්වීම

දිනය : 2024.05.07
ස්ථානය : කොළොන්නාව සංහිඳ සෙවණ
වැඩසටහන : මාසික ළමා සමිතිය පැවැත්වීම
:සංස්කෘතික හා ආගමික වැඩසටහන් (ළමා හා ප්‍රජා සමිති විසින් සිදු කරන වෙසක් උත්සවයේ සංවිධානය කටයුතු පිලිබදව සාකච්ඡා කිරීම )

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න