.

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA) වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

Previous slide
Next slide

ව්‍යාපෘතිය

පුවත්

2023 ඔක්තෝබර් 07

 

2023 ලෝක ජනාවාස දින සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව ” සියනෑ ළමා සිතුවම් තරගය” 2023 ඔක්තෝම්බර් 07 වන දින ගම්පහ උඩුගමිපල සෙනරත් පරණවිතාන ජාතික පාසලේදී පැවැත්විණි.

2023 ඔක්තෝබර් 19

පහ ශ්‍රේණියේ ළමුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩමුළුවක් 2023.10.19 දින කඩුවෙල බොරළුගොඩ ජනාවාසයේදී සිසුන් 78 දෙනෙකු සඳහා පැවැත්වීම.

ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලද කෙටි වීඩියෝ චිත්‍රපට තරගයේ ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීම.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort