මුවදොර උයන නිවාස සංකීර්ණය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

දිනය : 2024/02/11
ස්ථානය : මුවදොර උයන නිවාස සංකීර්ණය                                                                                                                                                                                                      වෙලාව : පෙ.ව 9.00 සිට
කාර්යය : නගර සභාව හා ප්‍රජා පොලිසිය දායක කර ගනිමින් නා.ජ.සං.අධි මෙහෙයවීම හා මගපෙන්වීම තුළ ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් සිදුකිරීම .

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort