රත්නපුර - මාදම්පේ කුඩා සමූහ සහ මුදල් කළමනාකරණ වැඩසටහන

දිනය : 2024/02/11
ස්ථානය : රත්නපුර – මාදම්පේ
කාර්යය : ප්‍රජා සමිතිය පිහිටුවීම හා මානව සංවර්ධන වැඩසටහන හඳුන්වාදීම
                : කුඩා කණ්ඩායම් වැඩසටහන හදුන්වා දීම

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort