රන් කැකුළු ළමා පුස්තකාලය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ජනාවාස බතලවත්ත ප්‍රදේශයේ රන් කකුළු චිඩ්‍රන්ස් සමාජය සඳහා පුස්තකාලයක් 2024.01.16 දින ආරම්භ කරන ලදී. මෙය USDA සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනවිකාස අධ්‍යයනාංශය එක්ව ආරම්භ කරන ලද්දකි

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort