රජගම

ව්‍යාපෘතියේ නම

රජගම - රාලජයපුර නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ස්ථානය

ව්‍යාපෘතිය පිරිවැය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක ගණන

ස්ථල විද්‍යාව

ආරම්භක දිනය

සම්පූර්ණ කරන දිනය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

රු. මිලියන.64.029

සුනාමියෙන් පීඩාවට පත් නාගරික අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව

133

තනි නිවාස ඒකකය

2018 ජූලි

දෙසැම්බර් 2018

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort