ලුනාව නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතියේ නම

ලුනාව නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ස්ථානය

පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය

භූමි ප්‍රමාණය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක ගණන

No of Housing Units

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

කොන්ත්‍රාත්කරු

උපදේශක

ආරම්භක දිනය

සම්පූර්ණ කරන දිනය

ලුනාව

රු. මිලියන.1,392.33

හෙක්ටයාර 0.7063

අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික ප්‍රජාව

356
BLOCK 01 – 176 Units
BLOCK 02 – 92 Units
BLOCK 03 – 88 Units

409 වර්ග කි.මී. FT

G + 11

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව (SEC)

රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ඉදිකිරීම් සංස්ථාව.

2012 ජූලි

අප්‍රේල් 2021

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort