වැලිසර හයිට්ස් රෙසිඩන්සීස්

ව්‍යාපෘතියේ නම

මැදි ආදායම් නිවාස ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ගොඩනැගීම සහ මූල්‍යකරණය - වැලිසර හයිට්ස් රෙසෙඩෙන්සීස්

ස්ථානය

Location

ව්‍යපෘතිය පිරිවැය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

අනුබද්ධ පහසුකම්

Location

Location

Location

නිවාස ඒකක ගණන

නිවාස ඒකක වර්ග

Area of Housing Unit

ස්ථල විද්‍යාව

ව්‍යාපෘති කාලසීමාව

භූමි ප්‍රමාණය

No of Housing Units

Consultant

පළාත - බස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - වත්තල
ජීඑස් කොට්ඨාසය - ඇලපිටිවල

රු. මිලියන.8,357.27 (ආසන්න)

මධ්‍යම ආදායම් ලබන ප්‍රජාව

1. ප්‍රජා ශාලාව
2. ජිම්නාසියම් පහසුකම
3. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත සුපිරි වෙළඳසැල
4. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සහිත ආරක්ෂක කාර්යාලය
5. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත කළමනාකරණ කාර්යාලය සහ ගිනි අණදෙන මධ්‍යස්ථානය
6. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත සෑම මහලක් සඳහාම සනීපාරක්ෂක කාමර
7. පළාත් පාලන මාර්ගෝපදේශයට අනුව වියළි හා තෙත් කසළ එකතු කිරීමේ පහසුකම්

408

1. නිදන කාමර 2 මහල් නිවාසය - වර්ග අඩි 700 නිදන කාමර 2, විසිත්ත කාමරය, මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමර 2, බැල්කනිය
2. නිදන කාමර 3 මහල් නිවාසය - වර්ග අඩි 908 නිදන කාමර 3, විසිත්ත කාමරය, මුළුතැන්ගෙය, නානකාමර 3, බැල්කනිය

G + 5

2023 - 2026

හෙක්ටයාර 2.4532

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort