වීඩියෝ ගැලරිය

USDA ආයතනයේ සභාපති ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා ජාතික රූපවාහිනියේ 'අලුත් දිනක්' වැඩසටහනට සහභාගී විය.

"ITN 7 වෙනි පැය" වැඩසටහන 2023 ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව ස්වාධීන රූපවාහිනී ජාලයේ (ITN) විකාශය කරන ලදී, වැඩබලන නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු තේනුක විදානගමගේ සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා

"මෙම වීඩියෝව (ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි සමඟ) ඩුබායි හි 28 වැනි එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුවේ (COP 28) ශ්‍රී ලංකා මණ්ඩපයේ පැවති ‘තිරසර නාගරික අනාගතය’ සැසියේදී USDA හි සභාපතිවරයාගේ මඟපෙන්වීම ඇතිව සකස් කරන ලදී.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort