ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ

ව්‍යාපෘතියේ නම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සහ මූල්‍යකරණය.

ස්ථානය

ස්ථානය

ව්‍යාපෘති පිරිවැය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

අනුබද්ධ පහසුකම්

Ancillary Facilities

Ancillary Facilities

Ancillary Facilities

Ancillary Facilities

නිවාස ඒකක ගණන

භූමි ප්‍රමාණය

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

ව්‍යාපෘති කාලසීමාව

පළාත - බස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය ඇතුල් කෝට්ටේ බටහිර

රු. මිලියන. 9,063.09 (ආසන්න)

මධ්‍යම ආදායම් ප්‍රජාව

1. ප්‍රජා ශාලාව
2. ජිම්නාස්ටික් පහසුකම
3. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත සුපිරි වෙළඳසැල
4. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සහිත ආරක්ෂක කාර්යාලය
5. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත කළමනාකරණ කාර්යාලය සහ ගිනි නිවන අණදෙන මධ්‍යස්ථානය
6. නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත එක් එක් මහල සඳහා සනීපාරක්ෂක කාමර පළාත් පාලන ආයතන මාර්ගෝපදේශ අනුව වියළි හා තෙත් කසළ එකතු කිරීමේ පහසුකම්

මුළු 160 13 මහල් නිවාස (7 අංක 2 නිදන කාමර 6 කාමර 3) සෑම මහලකම x මහල් 12 පෙන්ට්හවුස් - අංක 04

වර්ග අඩි 750 - 800 (නිදන කාමර 2 මහල් නිවාස) 900 - 950 වර්ග අඩි (නිදන කාමර 3 මහල් නිවාසය) වර්ග අඩි 1000 (පෙන්ට්හවුස්)

බිම් මහල - 04 G + 16

2024 - 2027

හෙක්ටයාර 0.2795

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort