සංස්කෘතික, ආගමික සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන

විවිධ, බහු-වාර්ගික, බහු-ආගමික නාගරික ඌන ප්‍රජාවන් අතර සමාජ සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සෞන්දර්යාත්මක සුභසාධන වැඩසටහන් සහතික කිරීම.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort