සංස්කෘතික හා ආගමික වැඩසටහන් ( ළමා සමාජය සහ ප්‍රජා සමිතිය විසින් සංවිධානය කරන ලද අවුරුදු උත්සවය )

දිනය : 2024.04.28
ස්ථානය: කැළණිය – ගගරක්ෂිතය
වැඩසටහන : සංස්කෘතික හා ආගමික වැඩසටහන් ( ළමා සමාජය සහ ප්‍රජා සමිතිය විසින් සංවිධානය කරන ලද අවුරුදු උත්සවය )

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න