සමාජ බලමුළු ගැන්වීමේ අංශය

ප්‍රභාෂිනී මංජුලා අල්විස් වීරක්කොඩි
අධ්‍යක්ෂක (සමාජ බලමුලු ගැන්වීම)
0112-872282 077 7548000
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන හා සැලසුම් ශාස්ත්‍රපති, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් ආයතනයෙන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

ඒ.පී.එම්.පුෂ්පා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සමාජ බලමුලු ගැන්වීම)
0112-872282 071 3749367
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති (2018)
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) (2005)

කේ.ඉරේෂා දර්ශනි
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සමාජ බලමුලු ගැන්වීම)
0112-872282 077 5040798
හැන්සියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ සුබසාධන වෛද්‍ය - ළමා-යොවුන් සුබසාධනය පිළිබඳ ප්‍රධාන (2016)
ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (MASS COMM) කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය (2010)
සමාජ විද්‍යාව පිරිනමන ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (සාමාන්‍ය) , කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යාව සහ පුවත්පත් කලාව (2009)

ආර්.ඒ.සුසන්ත
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සමාජ බලමුලු ගැන්වීම)
0112-872282 071 3037950
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධිය (2006).Susantha
Assistant Director (Social Mobilization)
0112-872282 071 3037950
Bachelor of Arts (General) at University of Sri Jayewardenapura (2006)

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort