සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන

Previous slide
Next slide

දිවයින පුරා නාගරික ඌන ජනාවාසවල වෙසෙන ප්‍රජාවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන ප්‍රධාන මැදිහත්වීම් 4ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

ප්‍රජා සහභාගීත්ව වැඩසටහන

සක්‍රීය ප්‍රජා සහභාගීත්වය තුළින් (මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, සෞඛ්‍ය සහ පාරිසරික වැඩසටහන් හරහා) ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම සහතික කරන අතරම තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නාගරික ඌන ප්‍රජාවන් සවිබල ගැන්වීම.

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

මූලික අධ්‍යාපනය, නිපුණතා සහ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් හරහා යහපත් රැකියා අවස්ථා සඳහා ප්‍රවේශ වීමට නාගරික අඩු පහසුකම් සහිත දරුවන්ගේ සහ තරුණයන්ගේ නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම.

ස්වයං රැකියා වැඩසටහන

ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් නාගරික ඌන පහසුකම් සහිත ප්‍රජාවන්ගේ ආර්ථික යහපැවැත්ම නංවාලීම.

සංස්කෘතික, ආගමික සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන

විවිධ, බහු-වාර්ගික, බහු-ආගමික නාගරික ඌන ප්‍රජාවන් අතර සමාජ සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සෞන්දර්යාත්මක සුභසාධන වැඩසටහන් සහතික කිරීම.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort