සහස්පුර

ව්‍යාපෘතියේ නම

සහස්පුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය

ස්ථානය

භූමි ප්‍රමාණය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක ගණන

Area of Housing Units

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

වනාතමුල්ල, බොරැල්ල

හෙක්ටයාර 0.8595

නැවත පදිංචි කිරීම

නිවාස - 676
සාප්පුව -70

300FT2, 400FT2 , 500FT2, 600FT2

2023 - 2025

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort