සැලසුම් සහ අධීක්ෂණ අංශය

කේ.කේ.ඩ්බ්ලිව්. තුෂාරි ප්‍රියංකා ද සිල්වා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් සහ MIS)
0112-865215/25 071 4445981
ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ (SLIDA) රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති (MPM) (2019/2011 කණ්ඩායම)
ශ්‍රී ලංකා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය (1997)

එම්.ඩී. ජයත්‍රී සංකල්පනී ආරියතිලකයි
සහාය අධ්‍යක්ෂ
0112-3657836 / 071 8088966
මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ශාස්ත්‍රපති
විශ්ව විද්‍යාලයේ නගර සහ රට සැලසුම් පිළිබඳ ගෞරව උපාධිය මොරටුවේ

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort