සිංහපුර නිවාස ව්‍යාපෘතිය - අදියර ||

ව්‍යාපෘතියේ නම

සිංහපුර නිවාස ව්‍යාපෘතිය - අදියර ||

ස්ථානය

ව්‍යාපෘතිය පිරිවැය

භූමි ප්‍රමාණය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක ගණන

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

කොන්ත්‍රාත්කරු

උපදේශක

ආරම්භක දිනය

සම්පූර්ණ කළ දිනය

වනාතමුල්ල, බොරැල්ල, කොළඹ 08

රු. මිලියන.150

හෙක්ටයාර 0.4423

අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික ප්‍රජාව

60

වර්ග කි.මී. 500. FT

G + 4

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව (SEC)

රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ඉදිකිරීම් සංස්ථාව

මාර්තු 2011

මාර්තු 2012

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort