හලාවත නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතියේ නම

හලාවත නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ස්ථානය

ව්‍යාපෘතිය පිරිවැය

භූමි ප්‍රමාණය

ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඒකක ගණන

නිවාස ඒකක ප්‍රදේශය

ස්ථල විද්‍යාව

ආරම්භක දිනය

සම්පූර්ණ කළ දිනය

නරියගොඩැල්ල ඉඩම

රු. මිලියන.60.54

හෙක්ටයාර 2.308

හලාවත නගර සභාවේ සනීපාරක්ෂක කම්කරු

57

560 වර්ග කි.මී. FT

තනි නිවාස ඒකක

2013 ජූලි

ජනවාරි 2015

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort