ළමා සමාජය සඳහා 2024 වසර සඳහා නව සාමාජිකයින් තෝරා ගැනීම

ළමා සමාජය සඳහා 2024 වසර සඳහා නව සාමාජිකයින් තෝරා ගැනීම (ළමුන් 53 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන්) සහ කුඩා කණ්ඩායම් වැඩසටහනක් (සාමාජිකයින් 19 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන්) 2024.01.16 දින මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ හාමුගේවත්ත ජනාවාසයේදී පවත්වන ලදී.

නා.ජ.ස.අ

2008 අංක 36 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් 2008 දී පිහිටුවන ලද නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය (USDA), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි. නාගරික ජනාවාස සංවර්ධනයට අදාළව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම, අඩු ජනාවාසවල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, USDA පිහිටුවීමේ අන්තර් සම්බන්ධිත ද්විත්ව අරමුණු වේ.

අපව අමතන්න

copyright©2023 USDA | Powered by Talentfort