අනුරාධපුර තුරුඉතුරුගම ජනාවාසයෙහි ප්‍රජාව මුහුණදෙන ගැටළු සහ සිදුකල යුතු සංවර්ධන කටයුතු පිලිබදව සොයා බැලීම

අනුරාධපුර තුරුඉතුරුගම ජනාවාසයෙහි ප්‍රජාව මුහුණදෙන ගැටළු සහ සිදුකල යුතු සංවර්ධන කටයුතු පිලිබදව සොයා බැලීම සදහා අප අධිකාරියේ සභාපතිතුමන් සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ සහභගිත්වයෙන් සිදුවිය