නිට්ටඹුව නිවාස ව්‍යාපෘතිය

"සෞභාග්‍යා පියස" හරිත සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නිවාස ව්‍යාපෘති තොරතුරු පත්‍රිකාව

තොරතුරුනිට්ටඹුව නිවාස ව්‍යාපෘතිය
ප්‍රදේශයේ ලේකම් කොට්ඨාශයඅත්තනගල්ල
ප්‍රවේශ මාර්ගයකොළඹ නුවර මාර්ගයේ අත්තනගල්ල හන්දියේ සිට වතුපිටිවල මාර්ගයේ කි.මී. 1.5 දුරින් ඔර්චාර්ඩ් වත්ත
නිවාස ඒකකයක් විකුණුම් මිලනිදන කාමර 3 : රුපියල් මිලියන 10
( ඉදිකිරීම් පිරිවැය මත විකුණුම් මිල වෙනස් විය හැක )
නිවාස ඒකකයක වර්ග ප්‍රමාණයනිදන කාමර 3 : 850 sq ft
නිවාස ඒකකයක අඩංගු පහසුකම්නිදන කාමර 3
විසිත්ත කාමරය/ කෑම කාමරය
මුලුතැන්ගෙය
නාන කාමරය
බැල්කනිය
පොදු පහසුකම්ආරක්ෂාව
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් (පිටත)
වෙළඳ සංකීර්ණ
ළමා උද්‍යාන
ප්‍රජා ශාලා
ව්‍යායාම මධ්‍යස්ථාන (Gym)
ඇවිදීමේ මන්තිරු (Jogging Track)
තදාසන්න ප්‍රදේශයේ පවතින යටිතල පහසුකම්කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය, වතුපිටිවල ආයෝජන කලාපය, වතුපිටිවල මූලික රෝහල, රජයේ පාසැල් හා පිළිගත් ජාත්‍යන්තර පාසැල්
ගෙවීමේ සැලැස්ම
( නිදර්ශනයක් පමණි )
i. ලියාපදිංචි වීම - නිට්ටඹුව රුපියල් - 125,000.00
ii. මූලික ගෙවීම් (පළමු වාරිකය නිවාස වෙන්කර ගැනීම සඳහා, ලියාපදිංචි වීමෙන් මාස 03 කට පසුව) - රුපියල් මිලියන 01;
iii. දෙවන වාරිකය (ලියාපදිංචි වීමෙන් මාස 09 කට පසුව) රුපියල් මිලියන 02;
iv. තුන්වන වාරිකය - නිවසේ ඉතිරි වටිනාකම (ලියාපදිංචි වීමෙන් මාස 18 කට පසුව)
(දැනට පවතින බැංකු ණය පහසුකම් ලබාගත හැක. (NSB, People’s Bank, Boc යන බැංකු මඟින් ලබාදෙන සොදුරු කැදැල්ල නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය - රජයේ හෝ පුද්ගලික ස්ථිර සේවකයින් සඳහා)
සිංහල අයදුම් පත්‍රය සදහා
For English Application
English English සිංහල සිංහල தமிழ் தமிழ்