අනුරාධපුර තුරුඉතුරුගම නිවාසකරණ වැඩසටහන

අනුරාධපුර කටුකැලියාව “තුරුඉතුරුගම” හරිත ජනාවාස ව්‍යාපෘතිය, මල්වතු ඔය හා අනුරාධපුර පුජා භුමිය ආශ්‍රිතව අනවසරව අඩු පහසුකම් යටතේ ජිවත් වූ ප්‍රජාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලමින්  ඉදි වූ නිවාස ඒකක 108කින් සමන්විත වූ තනි නිවාස ව්‍යාපෘතියකි. මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය, නිවාස ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂී නිවාස ව්‍යාපෘතියක් විය. සුදාරක තාක්ෂණය (පස් තාක්ෂණය)  භාවිතයෙන් ඉදි කළ පරිසර හිතකාමි නිවාස ඒකක 06ක් ද මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ අන්තර්ගත වීම,  එම සුවිශේෂීතාවයයි

2011 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ  ඉදිකිරීම් කටයුතු 2012 නොවැම්බර් මාසයේදී අවසන් කිරීමට හැකි විය. සියලු යටිතල පහසුකම් සහිතව රු. මිලියන 86 පිරිවැයකින් ඉදි වූ මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය 2013 අප්‍රේල් 07 දින වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනතා අයිතියට පත් කරන  ලදි.

නිවාස එකක/ප්‍රතිලාභීන් ගණන 108
(පරිසර හිතකාමී නිවාස ඒකක 06ක් සහිතව)
මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.මිලි) 86.00
ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන් මල්වතු ඔය හා අනුරාධපුර පුජා භූමිය ආසන්නයේ අඩු පහසුකම් යටතේ ජිවත් වූ අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව
ව්‍යාපෘතිය පිහිටි ස්ථානය කටුකැලියාව
(අනුරාධපුර  නගරයේ සිට කි. මී. 6ක දුරිනි)
ඉදිකිරීම් ආරම්භය සැප්තැම්බර්, 2011
නිවාස ඉදිකිරීම් අවසානය නොවැම්බර්, 2012
(2013 අප්‍රේල් 07 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කිරීම)
නිවාස ඒකකයක ප්‍රමාණය ව. අ. 600

( පර්චස් 15 ඉඩම් කට්ටි)

වර්තමාන තත්ත්වය

 

  • ඉලක්ක ප්‍රතිලාභීන් නැවත පදිංචි කර ඇත.
  • පශ්චාත් සමාජ සජීවිකරණ වැඩසටහන ක්‍රියත්මක කර ඇත. (formation of community society, ළමා සමාජ, තරැණ සමාජ, small groups to promote Micro Finance Programme among the women and so on)
  • අනුරාධපුර පුජා භුමි සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් අක්කර 05 භුමි ප්‍රමාණයක් නිදහස් කර ගැනීම
  • 2016 ජනවාරි මස ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කරන ලදී.
  • Amended due to the change of method of recovery ප්‍රතිලාභීන් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට නියමිතය.

English English සිංහල සිංහල தமிழ் தமிழ்