තරුණ කුසලතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්

අඩු පහසුකම් නාගරික ජනාවාසයන්හි තරුණ තරුණියන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් තරුණ සමිති පිහිටුවීම හා ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සංවිධානය කිරීම තුළින් මෙම තරුණ තරුණියන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් ප්‍රවර්ධනයට කටයුතු කරනු ලබයි. ඒ අනුව සෑම වර්ෂයකම ලෝක ජනාවාස දින සැමරීමට සමගාමීව සය සාමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් සංවිධානය කරනු ලබන අතර, ඒ සදහා කාන්තා හා පිරිමි වශයෙන් කණ්ඩායම් සම්බන්ධ වේ. මේ වන විට සමස්ථ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් 500 ක සංචිතයක් ගොඩ නගා ඇත.

 මීට අමරතව නායකත්ව හා පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් ඔවුන්ගේ ශක්තීන් හඳුනා ගැනිමට ජනාවාස හා ජාතීන් අතර සුහදතාවය වර්ධනය කිරීමත් මූලික අරමුණු අතර වේ.

English English සිංහල සිංහල தமிழ் தமிழ்