මොරටුව ලූනාව ප්‍රතිනිවාසකරණ ව්‍යාපෘතිය

මොරටුව ලුනාව මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය, මොරටුව නාගරික, පාරිසරික හා මානව ජනාවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක අප අධිකාරියේ දෙවන නිවාස ව්‍යාපෘතිය වේ.

නිවාස එකක/ප්‍රතිලාභීන් ගණන 356
මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.මිලි) 1,369.316 (ඉඩමේ පිරිවැය රහිතව)
ඉලක්ක ගත ප්‍රතිලාභීන් අඩු ආදායම්ලාභී නාගරික ප්‍රජාව
ව්‍යාපෘතිය පිහිටි ස්ථානය මොරටුව මහ නගර සභාවට අයත් පරණ තානායම් ඉඩම
ඉදිකිරීම් ආරම්භය ජූලි, 2012
නිවාස ඉදිකිරීම් අවසානය 31 දෙසැම්බර්, 2016
මහල් ගණන G+11
නිවාස ඒකකයක ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 456 ( පොදු ප්‍රදේශය රහිතව )
ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම – 2016

(රු.මිලි)

340.00
2017 අප්‍රේල් 30 දිනට භෞතික
ප්‍රගතිය
93%
ඉදිකිරිම

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව

රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව

English English සිංහල සිංහල தமிழ் தமிழ்