ළමා කුසලතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්

ස්වශක්ති මානව සංවර්ධන වැඩසටහනේ විශේෂිත වූ ස්ථානයක් අඩු පහසුකම් ජනාවාසවල දූදරුවන් වෙත ලබාදී ඇත. සෑම ජනාවාසයකම ළමා සමාජයක් ස්ථාපිත කරමින් ඔවුන් සමග නිරන්තර සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන ඒ හරහා කුසලතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සදහා යොමු කිරිමට කටයුතු කරනු ලබයි.

  • ළමා සිතුවම් තරඟ
  • ළමා කෙ‍ටි නාට්‍ය තරඟ
  • ළමා රචනා තරඟ
  • ළමා ඉතුරුම් ප්‍රවර්ධනය

ආදි වැඩසටහන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී.  ප්‍රජා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සමග සම්බන්ධ කර පරිගණක දැනුම ලබා දීම හා අප ආයතතනයේ නිලධාරීන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් නොමිලේ පවත්වනු ලබන උපකාරක පන්ති සඳහා යොමු කිරීම. මේ තුළින් නාගරික දු දරුවන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කෙරේ.

වාර්ෂික ලෝක ජනාවාස දින ජාතික උත්සවයේදි ජයග්‍රාහි දරු දැරියන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

English English සිංහල සිංහල தமிழ் தமிழ்